Ārstniecības statuss

Lai atjaunotu Ārstniecības personas statusu, tiek noteikta sekojoša kārtība.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas unuzturēšanas kārtība (Ministru kabineta noteikumi Nr. 317
“Skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā” un “Masiera” profesionālo zināšanu novērtēšana, koveic Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža

1. Lai reģistrētu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, tiek novērtētas Pretendenta spējas darboties attiecīgajā profesijā Latvijas Republikā tiek kārtots pārbaudījums, jeb eksāmens.

Pārbaudījums notiek 2 x gadā: janvārī un jūnijā (Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā) un 1x gadā: aprīlī ( Masieris);

2. Lai pieteiktos Pārbaudei, Pretendents iesniedz Koledžas direktorei (inguna@skk.lv) adresētu iesniegumu

3. Savam iesniegumam Pretendents pievieno sekojošu dokumentu kopijas (klātienē esot – uzrāda oriģinālus):
– Formālajā izglītībā,
– Profesionālās kvalifikācijas iegūšanas apliecinošs izglītības dokuments;
– Dokumentu, kas apliecina vārda un/vai uzvārda maiņu, ja tas neatbilst iesniedzamajos dokumentos minētajam vārdam un/vai uzvārdam.
– Maksājuma apliecinājumu par pārbaudījumu.

  1. Ierodoties uz Pārbaudi (pārbaudījuma veids noteikts atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī), Pretendentam jāņem līdzi un jāuzrāda Komisijai personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte), pretējā gadījumā Pretendents netiek pielaists pie pārbaudījuma kārtošanas. Pretendents drīkst kārtot Pārbaudi tikai tad, ja viņš ir uzrādījis visu nepieciešamo dokumentu oriģinālus.

5. Samaksa par Pārbaudi Pretendentam jāveic slēdzot līgumu, līgumā
norādītajā termiņā. Pretendents veic samaksu par Pārbaudi ar pārskaitījumu uz Koledžas bankas kontu, maksājuma uzdevumā kā maksājuma mērķi norādot “Par profesionālās atbilstības pārbaudes eksāmenu” un līguma Nr.

Cenas:

Teorija: Tests (1 ak. stunda) – 240 eiro

Praktiskā daļa (4 ak. stundas)– 300 eiro

SIA “STARPTAUTISKĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽA”
ADRESE: RĪGA, GRAUDU IELA 68, LV-1058
VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS: LV40003253478
NORĒĶINU KONTS: LV90UNLA0050010447586
BANKA: AS „SEB BANKA”

6. Informāciju par Pārbaudes rezultātiem Pretendents saņem pēc pārbaudījuma.

  1. Ja Pretendents pamatoti nevar ierasties uz Pārbaudi un savlaicīgi par to paziņo Koledžai, saņemtā samaksa netiek atgriezta, bet tiek pārcelta 1x uz nākamo plānoto pārbaudes reizi.
  2. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī, tiek noteikts Pārbaudījuma realizēšanas veids:
  • A variants – klātienē;
  • B variants – attālināti un klātienē;
  • C variants – attālināti.

Pārbaudījuma daļas:

  • 1. teorētiskā daļa “Tests”,
  • 2. daļa “Praktiskā daļa vai klīnisko gadījumu analīze”.

10. Pārbaudījuma saturs aprakstīts “Valsts noslēguma pārbaudījuma –kvalifikācijas eksāmena saturs programmās „Estētiskā kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā masāža”.

11. Informāciju par Pārbaudes rezultātiem Pretendents saņem pēc pārbaudījuma.